1. Simon Helberg Explains The "Stool Phase"

Simon Helberg Explains The "Stool Phase"

Every entertainment career reaches the stool phase.