1. Conan Drops Trou & Flashes Buffalo Bruise

Conan Drops Trou & Flashes Buffalo Bruise

CONAN highlight: Conan tried to mount a water buffalo, and the results aren't pretty.