1. Rob Delaney On Kim Kardashian & Mitt Romney

Rob Delaney On Kim Kardashian & Mitt Romney

Our favorite Tweeter reminisces about good times with Kim & Mitt...